Select language


 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Brasileiro
 • Русский
 • Gedragscode

  De kernwaarden van Lion Foods zijn:

  • Goed zorgen voor onze werknemers, loyaal handelen ten aanzien van onze concurrenten, bevorderen van ethisch verantwoorde zakelijke relaties en goed omgaan met het milieu;
  • Als internationale onderneming met leveranciers en vertegenwoordigers over de hele wereld erkennen wij onze verplichting om op een verantwoorde en integere wijze te handelen;
  • Om die reden willen wij waarborgen dat de partijen met wie wij zakendoen, en dan in het bijzonder onze leveranciers en vertegenwoordigers, onze waarden en regels eveneens respecteren;

  Daardoor dienen onze leveranciers en vertegenwoordigers de hierna vermelde principes te onderschrijven, conform deze principes te handelen, zich aan deze principes aan te passen en zich in te spannen om ook hun relaties binnen hun eigen logistieke keten zodanig te ontwikkelen dat die aansluiten op bedoelde principes. Zij dienen minst genomen nationale wet- en regelgeving en onderstaande principes na te leven.

  Vrije keuze van werk
  Van gedwongen, verplicht of onvrijwillig werk is geen sprake. De werknemers zijn niet verplicht om aan de werkgever een voorschot te betalen of hun identiteitspapieren in bewaring te geven. Werknemers hebben het recht om hun dienstverband – met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn – te beëindigen.

  Veiligheid en hygiëne zijn bepalend voor de werkomstandigheden
  De medewerkers moeten kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige kennis binnen de bedrijfstak en de specifieke risico’s. Er dienen passende maatregelen te worden getroffen om ongelukken te voorkomen evenals een werk gerelateerde aantasting van de gezondheid, waarbij de oorzaken van risico’s die inherent zijn aan de werkomgeving, zo veel mogelijk dienen te worden geminimaliseerd.
  De werknemers dienen regelmatig te worden geschoold op het gebied van gezondheid en veiligheid. Alle nieuwe werknemers dienen meteen op dat vlak te worden geschoold en dat geldt tevens voor werknemers aan wie een andere functie wordt toegewezen. Toegang tot schoon sanitair, drinkwater en – indien van toepassing – opslagmogelijkheden voor levensmiddelen dient te worden gewaarborgd. Indien er logies beschikbaar wordt gesteld, dient het onderkomen schoon en veilig te zijn, en te voldoen aan de elementaire behoeften van de medewerkers.
  Binnen de onderneming wordt de verantwoordelijkheid voor alle gezondheids- en veiligheidskwesties overgedragen aan een vertegenwoordiger van het seniormanagement.

  Inzet van kinderarbeid is verboden
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kinderrechten die zijn vastgelegd door de Vergadering van de Verenigde Naties worden nageleefd, evenals de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, waarvan Nederland lid is en waarvan de onderwerpen zijn verwerkt in de norm SA*8000 (Social Accountability, ofwel maatschappelijke verantwoordelijkheid).

  Inzet van kinderarbeid (kinderen jonger dan 15 jaar) wordt onder geen beding getolereerd. Het is niet toegestaan om kinderen en jongeren tussen 15 en 18 jaar die officieel mogen werken, nachtelijke arbeid te laten verrichten of onder gevaarlijke omstandigheden te laten werken.
  De regels en procedures moeten zijn afgestemd op de van kracht zijnde aanbevelingen van de Internationale Arbeids Organisatie (IAO/ILO)

  Betaling van passende salarissen
  De salarissen en emolumenten die worden uitbetaald voor een normale werkweek of – maand dienen minimaal te liggen binnen de bandbreedte tussen nationale wetgeving inzake minimumloon en gangbare salarisnormen binnen de bedrijfstak.

  Aan alle medewerkers dient heldere schriftelijke informatie te worden verstrekt over de van toepassing zijnde collectieve arbeids- en salarisvoorwaarden; Tevens dient bij elke salarisbetaling een loonstrook voor de betreffende periode te worden verstrekt. Inhoudingen op het salaris in verband met een disciplinaire maatregel, of inhoudingen die niet wettelijk zijn voorgeschreven, mogen niet worden gepleegd zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Disciplinaire maatregelen dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

  Werktijden dienen te voldoen aan geldende regelgeving
  De werktijden dienen te liggen binnen de bandbreedte tussen nationale wetgeving en gangbare referentienormen binnen de bedrijfstak.

  Discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan
  Ten aanzien van dienstverband, beloning, toegang tot opleidingen, promotie, ontslag of pensionering mag nooit worden gediscrimineerd op basis van ras, kaste, nationaliteit, godsdienst, leeftijd, handicap, geslacht, huwelijkse staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke voorkeur.

  Onbelemmerde concurrentie
  De wetgeving voor onbelemmerde concurrentie die geldt voor elke activiteit dient te worden nageleefd. Die wetgeving waarborgt dat bedrijven overwegend op een loyale manier met elkaar concurreren en zich houden aan de principes volgens welke overeenkomsten onbelemmerd en loyaal worden aangegaan.

  Elk dienstverband dient regulier te zijn
  Alle werkzaamheden dienen te worden verricht op basis van arbeidsverhoudingen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en de gangbare praktijk.
  De verplichtingen van de werkgever jegens de werknemers op grond van wet- en regelgeving op het gebied van arbeid of sociale zekerheid, daaronder onder meer uitdrukkelijk de Wet arbeid vreemdelingen begrepen, mogen niet worden opzijgezet, omzeild of vermeden door het inhuren van arbeidskrachten, uitbestedingen, thuiswerk of leerlingenprogramma’s die niet concreet zijn bedoeld om vaardigheden over te dragen of die geen perspectieven bieden voor vast werk. Evenmin mogen die verplichtingen worden verdrongen door buitensporige inzet van tijdelijke arbeidscontracten.
  Het is verboden te werken zonder dat aan de toepasselijke belasting- en sociale premieverplichtingen wordt voldaan.

  Vernederende of onmenselijke behandeling is verboden
  Iedere vorm van (bedreiging met) fysiek, psychisch of verbaal geweld, ongewenste (al dan niet seksuele) intimiteiten en/of enige andere vorm van intimidatie of misbruik is verboden en wordt niet getolereerd.

  Vertrouwelijkheid
  Alle informatie die in het kader van zakelijke relaties wordt uitgewisseld, dient vertrouwelijk te worden behandeld. Die informatie mag niet met derden/buitenstaanders worden gedeeld of anderszins worden openbaar gemaakt. Die informatie mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of persoonlijk gewin.
  Schending van bedrijfsgeheimen van Lion Foods is verboden. Tijdens zakelijke onderhandelingen mag nooit incorrecte informatie worden verstrekt.

  Beïnvloeding of corruptie wordt niet getolereerd
  Het aanbieden, betalen, vragen om of aanvaarden van smeergeld, daarin begrepen soepele betalingsvoorwaarden, wordt gezien als corruptie en is strikt verboden.
  Onder smeergeld wordt verstaan: elke vorm van gift of cadeau, begunstiging, beloning, dienst of voordeel die direct of indirect aan een persoon wordt aangeboden of gevraagd met als doel:

  • Het verkrijgen of behouden van een zakelijk of persoonlijk voordeel; en/of
  • Die persoon ertoe te bewegen om een bepaalde gedraging te begaan of om deze daarvoor te belonen; Met dien verstande dat het onbehoorlijk of in strijd met enige plicht zou zijn als begunstigde een dergelijk voordeel accepteert.

  Onder corruptie wordt tevens begrepen het aanbieden van smeergeld via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een agent, vertegenwoordiger, intermediair etc.).
  Enkele niet-limitatieve voorbeelden van smeergeld:

  • Overdadige maaltijden, cadeaus, entertainment of reizen, met name als deze buiten proportioneel zijn, veel voorkomen of worden verleend tijdens zakelijke onderhandelingen,
  • Het gebruik – zonder compensatie – van diensten, faciliteiten of bedrijfsmiddelen van de onderneming,
  • Betalingen in natura,
  • Leningen, zekerstellingen voor leningen of overige vormen van krediet,
  • De beschikbaarstelling van voordelen, bijvoorbeeld een studiebeurs of medische zorg, aan een familielid, vriend of goede bekende van een (potentiële) klant of van een overheids- of regeringsambtenaar,
  • Toekenning van een toeleveringscontract aan een persoon die een band heeft met de partij die verantwoordelijk is voor de toewijzing van het hoofdcontract;
  • Het betrekken van een lokaal bedrijf dat eigendom is van de familie van een (potentiële) klant of van een overheids- of regeringsambtenaar.

  Facilitation payments zijn kleine betalingen of kosten die direct of indirect worden verlangd door overheidsambtenaren om de bestaande administratieve procedures te versnellen of te verbeteren (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een visum of goedkeuring van de douane). Dergelijke betalingen zijn strikt verboden. In het geval dat de veiligheid of de vrijheid van een medewerker of externe dienstverlener van Lion Foods gevaar loopt, dient de betaling niet te worden geweigerd. In alle gevallen moet een verzoek om betaling van een Facilitation payment direct worden gemeld aan de aan de verantwoordelijke persoon/afdeling.

  De leveranciers, vertegenwoordigers en hun werknemers dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van omkoping en corruptie. Indien bedoelde wetgeving niet van toepassing blijkt te zijn, of als deze minder strikt is dan de UK Bribery act – US Foreign Corrupt Act, dienen de leveranciers, vertegenwoordigers en hun werknemers laatstgenoemde wet na te leven en te zorgen voor een deugdelijke administratie waaruit deze naleving blijkt. De leveranciers en vertegenwoordigers dienen interne procedures ter bestrijding van beïnvloeding en corruptie in te stellen om te voorkomen dat hun werknemers en andere partijen die bij hun onderneming betrokken zijn zich schuldig maken aan dergelijke overtredingen. De leveranciers en hun vertegenwoordigers zetten bedoelde procedures op in het kader van hun zakelijke relaties. Tevens herzien ze die procedures regelmatig ten einde de doelmatigheid daarvan te waarborgen.

  Audits en beëindiging van overeenkomsten
  Lion Foods behoudt zich het recht voor om te controleren of de leverancier of diens vertegenwoordiger zich houdt aan de bepalingen van deze Code. Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk geven de leverancier of diens vertegenwoordiger Lion Foods toegang tot de documenten, data, informatie en de administratie van de leverancier of diens vertegenwoordiger.
  Indien in de rapporten en audits van de leverancier of diens vertegenwoordiger melding wordt gemaakt van tekortkomingen op een van de betreffende gebieden, dient de leverancier of diens vertegenwoordiger ervoor te zorgen dat binnen korte tijd een programma wordt ingezet om het betreffende product of de dienst alsnog aan de eisen aan te passen.
  Indien Lion Foods op de hoogte is van handelingen of omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met deze Code, behoudt Lion Foods zich het recht voor om te eisen dat die zaken worden gecorrigeerd. Tevens behoudt Lion Foods zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen indien de betreffende leverancier of vertegenwoordiger zich niet houdt aan de bepalingen van de onderhavige Code.
  Beëindiging van de overeenkomst laat alle verplichtingen tot het verstrekken van documenten, gegevens of informatie onverlet.

  Deugdelijke administratie
  Iedere werknemer, leidinggevende en bestuurder van Lion Foods, en iedere derde die door Lion Foods wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als agent of vertegenwoordiger, is verplicht zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving die van Lion Foods vergt dat een goede administratievoering plaatsvindt, een adequaat intern controlesysteem wordt gehanteerd en materiële informatie, waarvan openbaarmaking wordt vereist op basis van het toepasselijk recht, adequaat intern wordt gerapporteerd.
  Het is niemand toegestaan onjuiste, misleidende of anderszins irreguliere transacties of gegevens in de boeken van Lion Foods in te voeren. Evenmin zullen betrekkingen worden aangegaan die (al dan niet direct) tot een onjuiste, misleidende of anderszins irreguliere invoering in de boeken kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn regelingen waarin wordt gewerkt met (al dan niet contant) smeergeld betalingen, met verborgen bankrekeningen (al dan niet van derden) en/of bankrekeningen met onjuiste of verhullende tenaamstellingen.
  Iedere werknemer, leidinggevende en bestuurder van Lion Foods, en iedere derde die door Lion Foods wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als agent of vertegenwoordiger, zal zo spoedig mogelijk klachten of zorgen omtrent boekhouding, administratie, verslaglegging of andere twijfel op dat gebied, melden aan verantwoordelijke persoon/afdeling.

  Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
  Iedere werknemer, leidinggevende en bestuurder van Lion Foods., en iedere derde die door Lion Foods wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als agent of vertegenwoordiger, onthoudt zich van iedere activiteit die op enigerlei wijze verband zou kunnen houden met witwassen en/of terrorisme financiering.
  Het is geen werknemer, leidinggevende en bestuurder van Lion Foods, en geen derde die door Lion Foods wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als agent of vertegenwoordiger, toegestaan de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of verplaatsing te verbergen of verhullen van een voorwerp, daaronder expliciet ook (al dan niet contant) geld begrepen, waarvan diegene weet of redelijkerwijs vermoedt dat het uit een misdrijf afkomstig is.
  Evenmin mag worden verhuld wie de rechthebbende op het betreffende voorwerp is of het voorhanden heeft. Ook mogen dergelijke voorwerpen niet worden verworven, voorhanden gehad, overgedragen, omgezet of gebruikt. Iedere werknemer, leidinggevende en bestuurder van Lion Foods, en iedere derde die door Lion Foods wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als agent of vertegenwoordiger, die weet of redelijkerwijs vermoedt dat een voorwerp, daaronder expliciet ook (al dan niet contant) geld begrepen, uit een misdrijf afkomstig is, meldt dat zo spoedig mogelijk aan verantwoordelijke persoon/afdeling.

  Meldsysteem
  Lion Foods neemt haar verantwoordelijkheid om stakeholders in haar waardeketen, zowel binnen als buiten haar organisatie, in staat te stellen hun stem te laten horen over zaken die zij belangrijk vinden. Daarom heeft Lion Foods een klokkenluidersportaal georganiseerd waar informatie, klachten en vragen kunnen worden ingediend in een vertrouwelijke en anonieme omgeving zodat deze kwesties kunnen worden afgehandeld.

  Wilt u hiervan gebruikmaken, vul dan het onderstaande formulier in.

   ^